TÜZEL KİŞİLER MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR Mİ ?

TÜZEL KİŞİLER MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR Mİ ?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi´nin 2022/6929 Esas, 2022/8687 Karar sayılı ilamında da açıklandığı üzere; 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu´nun "B. Kişiliğin korunması" "II. Saldırıya karşı" kenar başlıklı 24 üncü maddesi şöyledir: "Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır"

6098 sayılı Kanun´un "Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri" bölüm başlığı altında düzenlenen "A.Sorumluluk" "I. Genel olarak" kenar başlıklı 49 uncu maddesi şöyledir: "Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür."

6098 sayılı Kanun´un "III. Tazminat" "1. Belirlenmesi" kenar başlıklı 51 inci maddesi şöyledir "Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle yükümlüdür."

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 01.02.2012 tarihli ve 2011/687 Esas, 2012/26 Karar sayılı kararında "Hukuk düzeni tüzel kişileri hukuk sujesi olarak tanıdığına ve onlara ad, şeref, onur ve itibar gibi kişisel varlıklar bahşedilmiş olduğuna göre (TMK m. 48), tüzel kişilerin de manevi tazminat talep edebilecek/erini kabul etmek gerekir. Zaten manevi zarar, salt üzüntünün varlığı halinde değil, kişinin kişilik değerlerinin saldırıya uğraması durumunda gerçekleşen bir zarardır. Bunun içindir ki, gerek Türk Medeni Kanunu ve gerekse Borçlar Kanunu (m 49) yalnız gerçek kişilerin değil, aynı zamanda .tüzel kişilerinde kişisel haklarını korumaktadır." denilmiştir. Bu itibarla;

Şartların gerçekleşmesi halinde, Tüzel kişiler (şirketler, dernekler vd) de gerçek kişiler (insanlar) gibi KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI MAHİYETİNDE EYLEMLERDEN DOLAYI TÜZEL KİŞİ MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

 • 4.1.2023
  TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI
  bazı şartların varlığı hâlinde, tüzel kişilik dikkate alınmadan, mevcut kişiliğin arkasına saklanan kimsenin borçtan sorumlu tutulması veya çiğnediği yasağın sonuçlarına katlanmasıdır. Tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasından
 • 5.7.2023
  Kira hukukunda Kiralananın Muvazaalı Satış Yapıldığı İddiası
  6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 299. ve devamı maddeleri uyarınca konut ve çatılı işyeri kiralarındaki sözleşmeyi fesih nedenlerinin sınırlılığı, aynı yasanın 347. maddesi uyarınca konut ve çatılı işyerlerine ilişkin yapılan kira sözleşmelerinde sözle
 • 24.10.2022
  Kıdem Tazminatı Alma Şartları
  Günümüzde Kıdem Tazminatı ile ilgili çalışma hayatımızda halen kullanılan yasal düzenleme 4857 sayılı yasadaki maddedir. Bu maddeye göre bir işçinin kıdem tazminatı